مهندس حسن خورسند مودب مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت IEI شد

1402/03/290 : 36
مهندس حسن خورسند مودب مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت IEI شد

مهندس حسن خورسند مودب مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت IEI شد

براساس تصمیم گیری های انجام شده در کمیته انتصابات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان ، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران تغییر کرد

براساس تصمیم گیری های انجام شده در کمیته انتصابات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان ، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران تغییر  و طی روز جاری ، جناب آقای مهندس حسن خورسند مودب به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و آقایان محسن حمیدیان ، ناصر مطلب زاده و حمید قاسمی سورکی بعنوان اعضاء جدید هیئت مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران معرفی گردیدند و همچنین از زحمات آقای دکتر منصوری بیدکانی و سایر اعضاء سابق هیئت مدیره که پیش تر عهده دار این مسئولیت بودند نیز قدردانی به عمل آمد.